Wczytuję dane...
Consulting energetyczny i obliczenia pasywności PHPP.

Doradztwo energetyczne Kraków.

W dobie rozwoju technologii i technik energooszczędnych oszczędzających środowisko, oferujemy Państwu kompleksową usługę w zakresie doradztwa projektowo – budowlanego w zakresie obniżania kosztów zużycia energii budynków projektowanych, jak również modernizacji budynków istniejących.

Nasze usługi kierujemy przede wszystkim do inwestorów, którym zależy na jak największym obniżeniu kosztów docelowej eksploatacji budynku. Przeanalizujemy każdy budynek pod względem zapotrzebowania na ciepło, określimy możliwe do zastosowania technologie i modernizacje w zakresie samej konstrukcji, jak również instalacji, określimy koszt termomodernizacji, a na końcu zajmiemy nadzorem nad wdrożeniem wszelkich założeń w inwestycji.

Bardzo chętnie współpracujemy również z architektami i projektantami instalacji sanitarnych, którzy chcą stworzyć budynek spełniający najwyższe możliwe standardy energooszczędności i ekologii. Już na etapie koncepcji projektowej możemy podpowiedzieć co warto przewidzieć w projekcie, jak ukształtować architekturę budynku i jego konstrukcję, aby  uzyskać jak najniższe ostateczne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania.

W ramach pełnego doradztwa energetycznego wykonujemy również usługi i wystawiamy dokumenty potwierdzające postawione założenia i zastany energetyczny stan projektu / budynku / inwestycji.  Można do nich zaliczyć dokumenty wymienione poniżej.

 


Projektowane charakterystyki energetyczne.


Projektowaną  charakterystykę energetyczną, wprowadzoną na podstawie  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, należy sporządzać zgodnie z przepisami dotyczącymi określonej metodologii obliczania. Projektowana charakterystyka energetyczna jest integralną częścią projektu budowlanego i jest wymagana do uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbudowę. Wykonuje się ją dla budynków nowoprojektowanych lub przebudowywanych i dołącza do dokumentacji budowlanej. Charakterystyka energetyczna musi obejmować całą powierzchnię podlegającą budowie lub przebudowie. Może to być cały budynek, lub jej wydzielona część, w której planuje się przeprowadzenie prac budowlanych.

Projektowana charakterystyka energetyczna zawiera szereg informacji o budynku,  jego parametrach i  wszystkich pomieszczeń ogrzewanych, nieogrzewanych, chłodzonych i niechłodzonych. Obejmuje bilans mocy, parametry cieplne przegród zewnętrznych, parametry sprawności systemów instalacyjnych ogrzewania i wentylacji, systemu ciepłej wody użytkowej, systemu chłodzenia, instalacji oświetlenia. Powinna zawierać również informacje o urządzeniach energochłonnych, które stanowią stałe wyposażenie budynku i służące jemy przeznaczeniu.

Głównym celem projektowanej charakterystyki energetycznej jest wykazanie, że przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania technologiczne i instalacyjne zapewnią minimalne zużycie energii. Ponadto jest oceną projektu w kwestii spełnienia wymogów zawartych w obowiązujących przepisach , w tym w Rozporządzeniu o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy te określają bowiem maksymalne współczynniki przenikania ciepła, minimalnej powierzchni okien w pomieszczeniach mieszkalnych, maksymalnej wartości energii pierwotnej budynku itp. Projektowane charakterystyki energetyczne wykonujemy do każdego realizowanego projektu budowlanego lub na specjalne życzenie klienta.

 


Świadectwa energetyczne budynków.


Świadectwa energetyczne budynków, które zostały wprowadzone na w polskim ustawodawstwie z dniem 1 stycznia 2009 roku, jako wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 16 grudnia 2002 roku. Jej celem była ogólna poprawa stanu sprawności energetycznej budynków. Obecnie świadectwa te są uregulowane przez odrębną ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 o charakterystyce energetycznej budynków oraz Rozporządzeniem w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Wyżej wymienione regulacje prawne nakazują sporządzenie tego dokumentu dla budynku lub wydzielonej jego części w przypadku kupna, sprzedaży lub najmu nieruchomości. W związku z tym,  swoje usługi w zakresie sporządzania Świadectw energetycznych budynków kierujemy do wszystkich osób prywatnych, jak również do zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami.

Sporządzone przez nas świadectwo będzie bezpośrednim dowodem na energooszczędność budynku, jego części lub wydzielonego lokalu. Jest to dokument określający wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu. Zapotrzebowanie obejmuje energię potrzebną do ogrzania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Poziom zapotrzebowania na energię określa się z przeznaczenia i standardu budynku oraz  zastosowanych w nim systemów instalacyjnych.

Świadectwo charakterystyki energetycznej opracowywane jest na podstawie charakterystyki energetycznej budynku, określonej w dokumentacji technicznej budynku zarówno projektowanego, jak i istniejącego. W przypadku braku dokumentacji technicznej, charakterystyka energetyczna wyznaczana jest na podstawie wykonywanej przez nas inwentaryzacji techniczno-budowlanej. Charakterystyka energetyczna stanowi zbiór danych oraz wskaźników energetycznych budynku, które niezbędne są do  obliczenia zapotrzebowania budynku na energię w celach wymienionych powyżej.

 


Obliczenia pasywności PHPP.


Wykonujemy kompleksowe obliczenia pasywności projektowanych budynków wg jedynego dostępnego na rynku specjalistycznego pakietu do planowania efektywności energetycznej budynków pasywnych. Pakiet ten opracowany przez specjalistów i sygnowany przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego jest jedynym narzędziem, które powinno być wykorzystywane przez architektów przy każdorazowym projektowaniu budynku w standardzie pasywnym.

Obliczenia PHPP są wymaganym kryterium przy certyfikacji budynków w standardach Passive House (budynków pasywnych), Low Energy House (budynków niskoenergetycznych) oraz Enerphit (budynków poddanych renowacji). Certyfikacji budynku, projektu, materiałów lub technologii budownictwa pasywnego można dokonać wyłącznie na podstawie dokonanych obliczeń PHPP.

Dokładność i precyzja obliczeń PHPP, a co za tym idzie rzetelność ich wyników została już potwierdzona przy certyfikacji tysięcy budynków pasywnych na terenie całej Europy. Uwzględnia się w nich bardzo szczegółowe dane i parametry budynki takie jak: rodzaj przegród zewnętrznych, występujące mostki cieplne, rodzaj i parametry stolarki okiennej oraz sposób jej montażu, parametry wentylacji mechanicznej, wymiennika ciepła i innych instalacji, szczelność budynku, stopień jego ochrony przed wiatrem, usytuowanie względem stron świata, zacienienie budynku, czy też sposób użytkowania budynku. Obliczenia pozwalają na oszacowanie wewnętrznych zysków ciepła pochodzącego od mieszkańców, urządzeń zamontowanych oraz nasłonecznienia. Na podstawie wprowadzonych tych szczegółowych danych można uzyskać bardzo rzetelne wartości zapotrzebowania na energię grzewczą, zapotrzebowania na energię pierwotną, poziomu strat ciepła instalacji C.O. i C.W.U., czy też w rezultacie konkretnych kosztów eksploatacji budynku w ciągu roku.

Na podstawie obliczeń otrzymujemy również informacje dotyczącą przegrzewania się budynku w okresie letnim.

Nasze usługi w zakresie wykonywania obliczeń PHPP dedykujemy przede wszystkim architektom i projektantom, biurom projektowym i menadżerom projektu, którzy są na etapie tworzenia koncepcji architektonicznej budynku w standardzie pasywnym. Wyniki naszych obliczeń będą podstawą do modyfikacji koncepcji architektonicznej w celu uzyskania najwyższych możliwych standardów energooszczędności. I nie jest to równoważne z obliczeniami do świadectw energetycznych. Tylko i wyłącznie obliczenia PHPP są podstawą do weryfikacji tworzonej dokumentacji projektowej w celu późniejszej certyfikacji wybudowanego budynku, jako pasywnego. Nie można z nich zrezygnować, jeżeli mamy na celu certyfikować nasz budynek pasywny.

 

 

Zobacz, co otrzymasz wraz z zakupem dowolnego projektu typowego:

 

GRATISY